Personvernerklæring

Madsen og Brekke AS er forpliktet til å beskytte ditt personvern. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Henvendelser kan rettes til: post@madsenbrekke.no

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler denne informasjonen, hvem vi eventuelt deler den med, og hvilke rettigheter du som enkeltperson har når det gjelder hvordan vi bruker opplysningene vi har om deg.

Personopplysninger

Personopplysninger er en opplysning eller vurdering som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, e-post eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger.

Behandling av personopplysninger vi si enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, sletting osv. All behandling av personopplysninger er som hovedregel underlagt Personopplysningsloven

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave å sørge for at personopplysningene blir behandlet forsvarlig og i henhold til gjeldende regelverk.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn er Madsen og Brekke AS v/daglig leder, Helganesveien 41, 4262 Avaldsnes.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Madsen og Brekke sitt formål med å samle inn, behandle og oppbevare personopplysninger om deg, er for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg, og oppfylle de rettigheter og plikter Madsen og Brekke har i vårt daglige virke.

Personalopplysninger som behandles

Ansatte
For ansatte omfatter dette bl. a å administrere lønn og personalansvar i henhold til personopplysningsloven regler, registrere nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, lønnsnivå, timeregistrering, skatteprosent, skattekommune, refusjoner, kontonummer, personnummer, pårørendes navn og kontaktinfo, arbeidskontrakt, sykemelding m.m.

Alle personopplysninger knyttet til den ansatte vil som hovedregel slettes når arbeidsforholdet opphører, med mindre særlige grunner gjør det nødvendig å oppbevare dem lenger. Særlige grunner kan f.eks. være tvist om oppsigelse eller avskjed.

Personalopplysninger knyttet til lønnsadministrasjon slettes etter 5 år i samsvar med reglene i regnskapsloven.

Jobbsøker og kandidater
Det vil også være aktuelt å samle inn, oppbevare og behandle personopplysninger om deg hvis du søker på en stilling eller vi vurderer deg som aktuell for en stilling. Da vil vi ha behov for å kunne bruke og oppbevare bl.a. din CV, kursbevis, referansesjekk og attester.

Søker du på en stilling som er utlyst av Madsen og Brekke på vegne av en oppdragsgiver vil din søknad, CV og annen registrert, innsendt eller innhentet informasjon, eksempelvis referanser, bakgrunnssjekk og arbeidspsykologiske tester, lagres så lenge det er relevant for formålet. Deretter slettes / makuleres den registrerte informasjonen.

I tillegg til formålet over, ønsker vi å gi deg informasjon om oss og om senere stillinger som måtte være aktuelle ut i fra din profil. Vi ønsker også å kunne sende deg annen relevant informasjon, og ta kontakt. Det er frivillig å samtykke til videre lagring. Hvis du samtykker, vil vi bruke disse opplysningene videre til du gir oss beskjed om at du vil bli slettet, eller til vi selv finner det formålstjenlig.

Madsen og Brekke vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr/gir adgang til eller du har samtykket til.

Kunder og leverandører
Madsen og Brekke bruker Solve 360 som CRM-system, hvor potensielle oppdrag registreres på kunde og med kontaktperson. Formålet er å ivareta avtale med kundene.

Kontaktpersoner hos kunde registreres med navn, telefonnummer og e-postadresse. Relevant kommunikasjon med kontaktperson loggføres. Informasjonen lagres så lenge det er relevant for formålet.

Systemleverandører

Madsen og Brekke benytter følgende systemleverandører:

  • Webcruiter: Skybasert tjeneste/programvare som understøtter rekrutteringsprosesser. Hente inn nødvendige kandidatopplysninger for å kunne gjennomføre en rekrutteringsprosess, søke i databasen etter kandidater som åpner for dette og kommunisere med jobbsøkere i hele rekrutteringsprosessen
  • Cut-e : leverandør av testverktøy for evne-/ferdighets- og personlighetstester
  • Google: mail og dokumentbehandling/arkivering.
    Analytics statistikk
  • Solve 360: CRM-system

Deling av opplysninger

Personopplysningene som registreres deles i utgangspunktet ikke med andre, med unntak av overføring til tilknyttede databehandlere og overføring av informasjon til kunde ved gjennomføring av rekrutteringsprosesser. Kunden vil ved ansettelse ha rett til å arkivere CV, søknad og vedlegg til den nyansatte.

Våre databehandleravtaler med eksterne systemleverandører begrenser deres anledning til å bruke opplysningene som lagres i systemene. Dette for å sikre dine rettigheter og vår taushetsplikt.

Overføring av personopplysninger til utlandet

Innenfor EU/ EØS
Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
Utenfor EU/ EØS
Dersom det blir aktuelt med overføring av personopplysninger til stater utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning slik at dine rettigheter ivaretas.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i, og korrigering eller sletting, av personopplysninger eller begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Personopplysninger registrert i vår elektroniske CV-database, Webcruiter, kan du selv vedlikeholde og slette ved å logge på med din brukerid.

Når opplysningene Madsen og Brekke oppbevarer ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, når et eventuelt samtykke til behandling blir trukket tilbake eller det foreligger et lovpålagt krav om sletting ved spesielle forhold, så skal opplysningen(e) slettes.

Det er vår plikt som behandlingsansvarlig å sørge for at de personopplysninger vi oppbevarer er nødvendige for å oppnå formålet med behandlingen. Under visse forhold vil dog sletteplikten ikke gjelde. Dette vil for eksempel kunne være der Madsen og Brekke skal oppfylle en rettslig forpliktelse, der arkivloven stiller krav til arkivering, eller der videre oppbevaring er nødvendig fordi vi er pålagt å behandle en del opplysninger om søkere, ansatte og tidligere ansatte. Dette følger av arbeidsmiljøloven, regnskapsloven og likningsloven.

Dersom du ønsker at noen av opplysningene vi har om deg skal slettes, må du ta skriftlig kontakte med oss på post@madsenbrekke.no

Kontaktinformasjon

Daglig leder: Tore Meinert
E-post: tm@madsenbrekke.no
Mobil: 970 33 360

Gjennomføring av endringer i denne erklæring

Vi vil med jevne mellomrom oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer om hvordan vi behandler personopplysninger, eller endringer på nettsiden vår.

Sist oppdatert: Juni 2018

Cookies (Informasjonskapsler)

Kontakt oss

Send oss en epost og vi kommer tilbake til deg, så snart som mulig.